Precu loterijas „Ar Limpo uz kino!” noteikumi


1. „Ar Limpo uz kino!” preču loterija ir patērētāju spēle, turpmāk - Loterija, kas notiek no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. maijam, un kuru organizē preču pārdevējs A/S „Cēsu alus”, (Reģistrācijas Nr.: 40003030721, juridiskā adrese: Aldaru laukums 1, Cēsis, Latvija, LV-4101), turpmāk - Loterijas rīkotāji.

2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

3. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 1. aprīlis. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 31. maijs.

4. Periods, kurā iespējams nopirkt loterijas preci, piedalīties loterijā un laimēt kino biļeti, ir no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. maijam, vai līdz brīdim, kad loterijas preces ir pieejamas tirdzniecības vietā.

5. Loterijas dalībnieks: ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā, izņemot šo noteikumu 8. punktā minētās personas.

6. Loterijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces.

7. Loterijas preces:
  • Limonāde 0.5l pet;
  • Limonāde 1.5l pet;
  • Limonāde 2l pet;
  • Limonāde ar zemeņu garšu 0.5l pet;
  • Limonāde ar zemeņu garšu 2l pet;
  • Limonāde ar melleņu garšu 0.5l;
  • Limonāde ar melleņu garšu 1.5l.

8. Loterijā nevar piedalīties A/S „Cēsu Alus” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minētā uzņēmuma darbinieks ir piedalījies loterijā un laimējis, viņam balva netiek izsniegta.

9. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. maijam, jāiegādājas vismaz 1 (viena) no Loterijas precēm, saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu, jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā.

9.1. Loterijas prece būs izstrādata konkrēti priekš loterijas – tai būs īpašs akcijas korķītis un uz tās būs informācija par Loteriju.

9.2. Pēc Loterijas preces iegādes, dalībniekam, atverot Loterijas preces iepakojumu uzreiz būs redzams, vai ir laimēta kino biļete. Laimesta gadījumā zem pudeles korķīša būs uzraksts “KINO” (skatīt Pielikumu Nr. 1).

9.3. Lai saņemtu Laimestu, Dalībniekam ir jāsaglabā Loterijas preces korķītis ar uzrakstu “KINO” līdz Laimesta saņemšanai. Laimests tiks izsniegts apmaiņā pret Laimesta korķīti ar uzrakstu “KINO”. Ja personai nav Loterijas korķīša ar laimējušo uzrakstu “KINO” vai tas atšķiras no apstiprinātā parauga, Organizētājam ir tiesības atteikties izsniegt Laimestu.

9.4. Kopā būs 2000 laimīgās Loterijas preces. Pavisam tiks saražotas 5000 preces ar informāciju par loteriju.

10.Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 9. punktā norādītā perioda, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

11. Viens dalībnieks loterijā var piedalīties vairakkārt un laimēt vairākas balvas, tikai veicot atkārtotu Loterijas preces pirkumu un atkārtoti laimējot kino biļeti.

12.Balvu fonds:

Balvas:  Kino biļetes*

Skaits:  2000

Vienas balvas vērtība, (EUR ar PVN):  5.40

Balvu kopējā vērtība, (EUR ar PVN):  10800.00

* Preču loterijas laimests ir biļete uz jebkuru kino seansu zālē pēc izvēles kinoteātrī Forum Cinemas, 13. janvāra ielā 8, Rīgā 1 (vienai) personai.

13. Kino biļetes periods 01.04.2019. – 30.06.2019. Laimesta gadījumā laimestu var saņemt kinoteātrī Forum Cinemas, 13. janvāra ielā 8, Rīgā, kur pirms seansa laimējušais kino korķītis ar uzrakstu “KINO” jāapmaina pret biļeti kinoteātra kasēs. Laimējušo korķīti nevar apmainīt pret biļeti Scape zālē.

14.Kopējā laimesta fonda vērtība ir 10 800.00 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti eiro), ieskaitot PVN.

15.Kopējais dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka loterijai savu dalību pieteiks 5000 dalībnieki, tādejādi iespēja iegūt balvu ir 2000 pret 5000 dalībniekiem.

16.Loterijas dalībniekam ar dalību loterijā nav saistītu papildu izdevumu, izņemot Loterijas preces iegādi.

17.Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvas. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek apmaksāti. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

18.Loterijas rīkotāji nenes atbildību par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti loterijas noteikumi.

19.Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuras laimētāji neizņem saskaņā ar loterijas noteikumiem, netiek atlīdzināta naudā un balvas pāriet pārdevēja A/S „Cēsu Alus” īpašumā un pārdevējs var rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem.

20.Ja Loterijas korķīša īpašnieks ar uzrakstu “KINO” līdz 2019. gada 30. jūnijam plkst. 21.00 nav ieradies apmainīt to pret Laimestu, Laimests bez jebkādas kompensācijas paliek Organizētāja īpašumā.

21.Jebkādas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – A/S „Cēsu Alus” (Aldaru laukums 1, Cēsis, LV-4101) vai elektroniski uz e-pastu info@cesualus.lv līdz 2019. gada 1. jūlijam ar norādi ““Ar Limpo uz kino!” preču loterija”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

22.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 1. jūlija, neizraisa juridiskas sekas.

23.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

24.Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.limpo.lv, kā arī zvanot uz tālruni +371 67511397.